Gsm : 0492 85 34 53 0492 85 34 53

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke behandeling, aanbieding en transactie tussen Pretty Nails & More en de klant, tenzij er door de partijen op een uitdrukkelijke en schriftelijke manier is afgeweken van deze algemene voorwaarden.

2. Verplichtingen van het schoonheidssalon

Pretty Nails & More:

 • staat ervoor in dat de behandelingen die worden uitgevoerd voldoen aan de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap. Hierbij wordt gebruikgemaakt van degelijke materialen en producten.
 • zal de klant op de hoogte stellen van de aard en de omvang van de behandeling, de te verwachte resultaten en eventuele risico’s van de behandeling.
 • zal de klant zoveel als redelijkerwijs mogelijk is informeren over de financiële gevolgen van de wijziging of aanvulling van de behandeling.
 • zal aan de klant vragen om de juiste informatie te verstrekken die nodig is om de behandeling naar behoren uit te kunnen voeren.
 • voert geen behandelingen uit die buiten haar beroepscompetenties valt.

3. Verplichtingen van de klant

De klant dient alle gegevens aan Pretty Nails & More te verstrekken, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het goed uitvoeren van de behandeling. De klant dient vooraf aan het sluiten van de overeenkomst Pretty Nails & More op de hoogte te brengen van eventuele specifieke wensen.

4. Betaling

Pretty Nails & More vermeldt de prijzen van alle behandelingen en producten zichtbaar op de website en in het salon.

De vermelde prijzen zijn inclusief btw.

Aanbiedingen zijn geldig gedurende de vermelde looptijd en/of voor zolang de voorraad strekt.

De klant dient direct na de behandeling de betaling van de behandeling contant te voldoen. Onder contante betaling valt ook het overschrijven van het verschuldigde bedrag op de rekening van Pretty Nails & More op het tijdstip van de aankoop via een erkende vorm van elektronisch betalen. Indien deze betaling niet gebeurd, binnen de 5 dagen, volgt er een aangetekend schrijven met extra kosten (10% van het verschuldigde bedrag + kosten aangetekend schrijven).

Onbetaalde facturen dienen uiterlijk binnen de 14 dagen betaald te worden voor professionele klanten met een BTW nummer en voor particuliere klanten binnen de 48 uur.

Indien de betaling uitblijft zal uw dossier overgemaakt worden aan de gekozen incasso bureau door. Dan zullen de wettelijk bepaalde interesten en kosten in rekening gebracht worden voor de klant.

5. Voorschotten

Voor bepaalde behandelingen en voor alle opleidingen worden voorschotten gevraagd. Het voorschot moet binnen de 48u gestort zijn op doorgegeven rekeningnummer of een betalingsbewijs. Hierdoor is uw plek gereserveerd. Geen voorschot is geen afspraak voor uw behandeling of opleiding. Het voorschot wordt van het resterende te betalen bedrag afgetrokken.

U kan uw behandeling ten laatse 24u van te voren verplaatsen of annuleren en een opleiding ten laatste 48u. Indien dit niet gebeurd ben ik genoodzaak het voorschot in te houden. In geen enkel geval worden voorschotten terugbetaald. Moest u zich toch bedenken over een behandeling, waarvan een voorschot betaald is. Dan kan u dit voorschot gebruiken voor een andere behandeling. Dit bedrag krijgt u terug in de vorm van een cadeaubon.

6. Annuleringsvoorwaarden

De klant dient bij verhindering de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren, maar in ieder geval 24 uur vooraf aan de afspraak.

Wanneer de klant de afspraak niet 24 uur voor de afspraak annuleert, is Pretty Nails & More genoodzaakt een bedrag in rekening te brengen. Dit bedrag hangt af van uw geboekte behandeling. In geval van niet komen opdagen wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

Wanneer de klant meer dan 15 minuten te laat komt, wordt de afspraak geannuleerd en wordt het volledige bedrag voor de afgesproken behandeling bij de klant in rekening gebracht. De afspraak zal na betaling verplaatst worden.

Indien de betaling niet wordt uitgevoerd kan er in de toekomst geen nieuwe afspraak meer geboekt worden. Voor het boeken van een nieuwe afspraak wordt er een voorschot gevraagd als u niet tijdig geannuleerd heeft of niet bent komen opdagen. Geen voorschot is geen afspraak. Dit om No Shows tegen te gaan.

7. Garantievoorwaarden

Pretty Nails & More biedt garantie op gelnagels aan de eerste 5 dagen. Enkel en alleen als de nagels eraf zijn dmv fout van Pretty Nails & More zelf. Niet door het zelf verwijderen van nagels of andere producten er aan te hebben toegevoegd.

De nazorg die nodig is bij bepaalde behandelingen wordt telkens mondeling en schriftelijk meegegeven. De klant staat 100% zelf in voor de nazorg en Pretty Nails & More kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8. Klachtenafhandeling

Heeft de klant een klacht over de behandeling of een product, dan dient deze zo spoedig mogelijk, maar minimaal binnen 48 uur na ontdekking, schriftelijk per e-mail en via de telefoon gemeld te worden bij Pretty Nails & More.

Pretty Nails & More zal zo spoedig mogelijk een passend antwoord geven op de klacht en een eventuele oplossing indien deze nodig is. Er wordt in geen enkel geval geld terug betaald.

9. Beschadiging & diefstal

Wanneer de klant meubilair, apparatuur of producten in het salon beschadigt, dan heeft Pretty Nails & More het recht om een schadevergoeding van de klant te eisen.

Diefstal wordt door Pretty Nails & More altijd direct bij de politie gemeld.

10. Copyright

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Pretty Nails & More informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden.

11. Aansprakelijkheid

Pretty Nails & More:

 • is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de klant Pretty Nails & More onjuist en/of onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de klant zijn meegenomen naar het salon.
 • besteedt de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie.
 • aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Komt u onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op prijs dat u de beheerder van de website via de e-mail hierover contacteert: pretty.nails@hotmail.com
 • niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht, en kan dan ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan aansprakelijk gesteld worden.
 • kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van auteursrechtelijk materiaal door bezoekers van de website.
 • streeft ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar het schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. Het schoonheidssalon kan niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere verstorende elementen. 

12.Facturatie en betwisting

Facturen worden enkel uitgeschreven aan B2B, dus niet aan particulieren. Indien u een factuur wenst moet u dit doorgeven voor de behandeling of opleiding. De factuur moet de dag zelf volledig voldaan zijn of anders vermeld op de factuur zelf. Betwisting van de factuur moet binnen de 7 dagen dmv aangetekend schrijven gebeuren. Indien dit niet gebeurd gaat u akkoord met de factuur.

De betaling van facturen van B2B klanten geld de termijn van 14 dagen.
In geval dat er een factuur gestuurd moet worden voor particuliere klanten in geval van in gebreke stelling van de betaling moet deze binnen de 48 uur voldaan worden. 

Privacy statement

1. Persoonsgegevens

Pretty Nails & More respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van de website. Persoonlijke gegevens die door de klant worden verschaft worden met uiterste zorg en vertrouwelijkheid behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die worden gesteld door de Privacywet.

De klant verstrekt aan Pretty Nails & More persoonlijke gegevens voor het opstellen van een klantenfiche, dat wordt verwerkt in het klantenbestand. De klant voorziet daarbij Pretty Nails & More eveneens vooraf aan de behandeling van alle gegevens die van belang zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de overeengekomen behandeling. Pretty Nails & More zal de gegevens van de klant niet zonder schriftelijke toestemming van de klant verkopen of verhuren aan derden.

2. Geheimhouding

Pretty Nails & More is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant tijdens de behandeling verstrekt. We beschouwen informatie als vertrouwelijk als dit door de klant wordt meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Op basis van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak vervalt de geheimhoudingsplicht en is het schoonheidssalon verplicht om de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

3. Gebruik van cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies; dit zijn kleine bestanden die met de pagina’s van onze website worden meegestuurd en die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Dit stelt ons in staat om het gedrag van de bezoekers van onze website te analyseren. Het is mogelijk om het gebruik van cookies te weigeren. In dat geval kunnen wij een goede functionaliteit van onze website niet garanderen.

4. Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Hiermee verkrijgen wij informatie over hoe gebruikers onze website gebruiken. Deze informatie, waaronder ook het adres van uw computer (IP-adres), wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De informatie wordt door Google gebruikt om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt, om hierover rapporten voor ons op te stellen en om adverteerders in te lichten over de doeltreffendheid van hun campagnes. Google kan deze informatie aan derden verstrekken, wanneer Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of wanneer deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

5. Klikgedrag en bezoekgegevens

Wij houden op onze website algemene bezoekgegevens bij. Daardoor kunnen in het bijzonder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van het bezoek en de gegevens die uw browser meestuurt, geregistreerd worden voor het doen van statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op onze website. Wij doen ons best om deze gegevens zoveel mogelijk anoniem te houden. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

6. Internetfraude

Pretty Nails & More kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor internetfraude door derden, zoals onder meer valse cadeau- of waardebonnen, wedstrijden, invorderingen, enz. Bij twijfel over acties, promoties en/of andere handelingen onder het JD Nails adviseren wij steeds contact met ons op te nemen. Alle contactgegevens en mogelijkheden om ons te contacteren kan je terugvinden op de website onder de sectie “Contact“.

De Europese Unie stelt een online klachtenplatform ter beschikking voor online aankopen, genaamd Online Dispute Resolution:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Huisregels (corona)

Huisregels

 • Er wordt enkel op afspraak en één op één gewerkt d.w.z. kom alleen. Dus ook geen kinderen meenemen.
 • Boekt u samen een afspraak dan dient de volgende persoon te wachten buiten (bv in de wagen). Heeft u toch gezelschap mee dan moeten deze helaas buiten wachten. Dit zijn de regels opgelegd i.v.m. Covid 19 door de regering uit.
 • In geval van een opleiding wordt er gewerkt op modellen. Deze modellen komen op afgesproken tijdstippen en zijn als enige persoon die extra aanwezig mag zijn in de zaak. Dit in functie van de opleiding.
 • Ten laatste 24u van te voren uw afspraak gratis annuleren.
 • Indien dit niet gebeurt ben ik genoodzaakt een bedrag* aan te rekenen dat afhangt van uw geboekte behandeling.
 • In geval van een ‘No Show’ wordt het hele bedrag* van uw geboekte behandeling in rekening gebracht.
 • Indien u er niet op tijd gaat raken of in file staat, gelieve dan te verwittigen.
 • Komt steeds op tijd. Na 15 min vervalt uw afspraak en ben ik genoodzaakt deze aan te rekenen en te verzetten naar de eerst mogelijke vrije datum.
 • In geval van een opleiding gaat de tijd dat u te laat bent van uw opleiding af.
 • Er kan enkel CASH of met de bancontact op de gsm (maximum €250,00) betaald worden in het salon.
 • Bij een geboekte opleiding ten laatste 48u van te voren annuleren. Anders wordt er €50,00 aangerekend.
 • Bij het plaatsen van permanente make up wordt een voorschot gevraagd en dient dit binnen de 48u betaald te worden om uw plaats te reserveren.
 • Er wordt in geen geval geld terug gegeven voor een behandeling die u ondergaan heeft of voor voorschotten die betaald zijn.
 • Indien u een afspraak niet nakomt kan er pas een nieuwe afspraak gemaakt worden mits het betalen van de vergoeding van de niet nagekomen afspraak EN mits een voorschot voor de nieuwe afspraak. Indien dit niet gebeurt zal er geen afspraak worden ingeboekt en wordt de factuur naar u toegestuurd van de niet nagekomen afspraak de 1e keer.
 • Ik geef 1 week garantie voor het plaatsen van gelnagels**
 • Bij het betreden van de zaak dient u uw handen te ontsmetten aan de pompjes met ontsmettingsgel die voorzien zijn. Uw handen worden voor en na elke behandeling ook nog eens ontsmet.
 • Kom steeds op het afgesproken tijdstip.
 • Bent u te vroeg? Dan dient u buiten te wachten zodat mijn vorige klant veilig de zaak kan verlaten en ik de ruimte nog kan ontsmetten voor de volgende afspraak.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht voor ons beide. Dit mondmasker moet je dragen voor je binnenkomt. Heeft u zelf geen mondmasker dan dient u er 1 bij mij aan te kopen voor €1,5/ stuk. Zonder mondmasker worden er geen behandelingen uitgevoerd.
 • Bent u ziek? Annuleer dan a.u.b. de afspraak tijdig
 • Ook indien u symptomen heeft gehad of Covid 19 reeds heeft gehad laat dit weten aub. Indien u dit recent heeft doorgemaakt dan bekijken wij voor een latere datum voor een afspraak in te boeken.
 • U gaat akkoord met deze huisregels bij het maken van een afspraak via eender welke weg (telefonisch, e-mail, sociale media, website,…) en bent hiervoor zelf verantwoordelijk om deze na te gaan.
 • *U heeft 14 dagen de tijd om het aangerekende bedrag te betalen. Indien dit niet gebeurt zal er ook geen nieuwe afspraak in de toekomst worden ingepland voor u.

** Dit enkel als de nagel is losgekomen door mijn fout en geldt niet als ik zie dat deze er is afgetrokken of op gebeten of iets dergelijks. Dan vervalt de garantie.

Dank u

Pretty Nails & More

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Alles weigeren
Instellingen aanpassen
Sta alles toe
Cookie-instelling bewerken